L’IBI: què és, on es paga i com es calcula

L’IBI és un impost municipal que es liquida anualment, i constitueix la font d’ingressos més important d’un ajuntament. ¿T’has preguntat mai què és exactament? ¿Qui està obligat a pagar-ho? ¿Quan cal procedir? Tot seguit abordem aquestes i altres qüestions.

Què és l’IBI o impost de béns immobles

L’IBI és l’impost de béns immobles, és a dir, grava la titularitat dels drets reals de qualsevol habitatge, local o plaça de garatge . L’impost correspon a l’antiga contribució i, de fet, se’l segueix anomenant així per efecte del costum. Així doncs, en adquirir una propietat i inscriure-la a Cadastre, una cosa a la qual estàs obligat/da, has de pagar l’IBI de forma anual.

Es tracta d’un impost municipal i és, precisament, el que més recaptació fiscal suposa per als ajuntaments. En alguns casos, arriba a suposar el 80% dels ingressos, més que no pas l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) o l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Cal esmentar, a més, els diferents tipus de gravamen , de manera que els tipus impositius es divideixen en funció del tipus de bé. Generalment es distingeixen els béns immobles de naturalesa urbana, els de naturalesa rústica i els de caràcter especial. Una altra classificació atén el valor cadastral que s’estableix per a cada ús: comercial, lleure i hoteleria, industrial, esportiu, oficines, magatzem i estacionament, sanitat o edifici singular.

¿Qui paga l’IBI?

És clar qui és el responsable que liquida l’impost quan es tracta d’un propietari el bé immoble del qual gaudeix ell mateix, però si el té de lloguer o està enmig d’un procés de compravenda, poden sorgir dubtes.

En un lloguer

En la majoria dels casos, és l’arrendatari el que se segueix ocupant de liquidar l’impost, és a dir, la persona titular de l’habitatge, el local o la plaça de garatge. No obstant això, en virtut de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, es poden pactar les despeses generals derivades del sosteniment i el manteniment de l’immoble.

El propietari, per tant, pot incloure una clàusula en què especifiqui les despeses de què s’ha de fer càrrec l’arrendatari, i incloure-hi l’IBI. En els casos en què així es fa, se sol abonar prorratejat a la seva renda mensual.

En una compravenda

Posem el cas d’un immoble la venda del qual s’ha fet efectiva a meitat d’any, a qui correspondria el pagament de l’Impost de Béns Immobles? Ha de procedir qui figurava com a propietari a data 1 de gener de l’any en curs .

Tot i això, remetent-nos al que dicta jurisprudència, el venedor pot fer que la part proporcional del que queda d’any recaigui sobre el comprador. En tot cas, és una cosa que es pot pactar.

¿Quan es paga?

Les dates en què es liquida l’IBI depenen de cada ajuntament . El 2020 a Barcelona, l’IBI no domiciliat s’havia d’abonar de l’1 de març al 4 de maig, però en el marc de la crisi sanitària pel coronavirus es van establir mesures extraordinàries que van afectar els terminis. Així, es va ampliar fins al 3 de juliol.

Els pagaments domiciliats normalment s’estableixen per fraccions . La primera es va mantenir fins al 3 de març, però la segona es va ampliar del 3 de juny al 3 de juliol.

¿On es paga?

Atès que és un tribut local, després ho cobra l?ajuntament. Habitualment, els consistoris disposen de caixes on es pot procedir , i que estan subjectes a un horari que cal consultar prèviament. Es tracta, generalment, d’un horari de matí propi d’oficina, com passa amb altres serveis municipals.

També es pot liquidar a entitats bancàries que col·laborin amb l’ajuntament: Banc Sabadell, Bankia, Caixabank, etc.

¿Es pot pagar en línia?

Sí, es pot pagar en línia en molts casos, encara que convé informar-se a cada consistori. També es pot domiciliar.

¿Quan es paga?

El que es pagui dependrà del tipus impositiu que s’apliqui, del valor cadastral i de les bonificacions . La quantitat pot variar any a any i, novament, un clar exemple el tenim a Barcelona i aquest mateix any 2020 (marcat per la crisi del coronavirus): el tipus impositiu general es va baixar del 0,75% al 0,66%, i la bonificació a les famílies nombroses va passar a calcular-se segons el nivell de la renda, fossin propietàries o inquilines.

Segons el diari econòmic Cinco Días, a Tarragona és on més IBI urbà es pagava el 2018 , amb un 0,953%. L’IBI rústic, en canvi, pujava al 0,599%, menys que el Lleida o Girona (on es paga menys IBI urbà).

Com saber l’IBI de casa meva

L’IBI s’estableix sobre la base del valor cadastral de l’habitatge i d’un coeficient que varia segons l’ajuntament que l’apliqui. El valor cadastral es pot consultar a la seu del cadastre, de manera física o en línia, i depèn de la localització de l’immoble, el cost d’execució, les despeses de producció i beneficis de l’activitat empresarial de promoció i les circumstàncies i valors del mercat del terra.

Exemple de rebut de l’IBI

Al rebut ha d’aparèixer l’entitat emissora i el concepte, a més de les dades del contribuent i altres de rellevants com la data límit de pagament o càrrec en compte.

Les dades tècniques de l’impost les veiem amb exemples:

Identificació fiscal: 32165498B

Número fix: 00010530065

Referència cadastral: 7654321 H567N0001XT

Any d’última revisió: 2015

Valor cadastral / Base imposable: 203886,47

Tipus impositiu: 0,4900%

Base liquidable: 203886,47

Valor del terra: 178841,46

Quota íntegra: 999,04

Import de bonificació: 0,00

Quota líquida: 999,04

En resum, l’IBI grava la titularitat dels drets reals d’un immoble, i es paga de manera independent a l’ús que es doni a un habitatge, per exemple, si està de lloguer. En aquest cas, l’arrendatari se sol fer càrrec, però també pot establir una clàusula perquè sigui l’arrendador qui ho faci. Es pot determinar quant IBI es paga acudint a alguna calculadora en línia i amb les dades del darrer rebut. Hi apareixeran detallats tots els elements que conformen l’impost.

Compare Listings

Nuevas Puertas Se Abren en 2024

Brindemos por un año de nuevos comienzos y hogares que cuentan historias.

¡Desde Fincas León te deseamos un próspero Año Nuevo!