Cadastre: què és, quina informació pot aportar i com cercar-la

El cadastre té una finalitat tributària, és a dir, proporciona informació per a la gestió, la recaptació i el control dels impostos que corresponguin als béns immobles. Aquests tributs poden ser reclamats per l’Estat, la comunitat autònoma o l’entitat local.

Abordem amb més detall què és el cadastre, quins tràmits es fan amb més freqüència o com consultar-ne el registre. Què és el cadastre

El Cadastre és un registre administratiu que conté la descripció dimmobles de tipus rústic, urbà i de característiques especials. Així ho descriu el mateix Ministeri d’Hisenda, l’entitat que gestiona aquest registre. La inscripció, recordem-ho, és obligatòria i gratuïta, fet que suposa les principals diferències amb el Registre de la Propietat.

Les gestions que tinguin a veure amb cadastre es poden fer a través de la seu central i gerències provincials, però també hi ha oficines de cadastre en administracions i entitats públiques col·laboradores. Parlem sobretot d’ajuntaments i diputacions.

Cadastre en línia: seu electrònica del cadastre

Com la majoria d’entitats públiques avui dia, el cadastre també té seu electrònica per facilitar a la ciutadania les gestions administratives corresponents. El llistat de serveis que ofereix és ampli, tant a la ciutadania, empreses i professionals com a institucions i col·laboradors registrats.

Informació cadastral

Centrant-nos a la seu electrònica, permet accedir de manera lliure i sense autenticació per fer ús tant de serveis interactius com de la web. D’una banda, doncs, trobem la consulta de dades no protegides d’un immoble , la de cartografia, els croquis per plantes, la consulta descriptiva i gràfica o el codi de barres d’una referència cadastral. D’altra banda, es pot fer ús del servei web de guia de carrers, el de transformació cadastral en coordenades geogràfiques i el de comprovació de la vigència gràfica de certificats .

Caldrà un codi segur de verificació per a la confrontació de documents i la consulta d’expedients, entre d’altres. I el certificat digital es requerirà per a la consulta i la certificació de dades immobles, l’accés a la cartografia cadastral , la foto de façana, la informació d’expedients o les declaracions i sol·licituds.

El més freqüent és que el/la ciutadà/ana vagi a la secció de cadastre Les meves propietats (anomenada “El meu cadastre”), i consulteu alguna de les dades següents.

Valor cadastral

És un valor administratiu que s’associa a cada immoble seguint criteris objectius, com la localització, el cost dexecució material, les despeses de producció i beneficis de lactivitat de promoció o el context i valor del mercat valor del sòl. Els valors es poden actualitzar any a any si s’apliquen els coeficients corresponents, segons el que fixin els pressupostos generals de l’Estat.

Amb freqüència, la ciutadania es pregunta com saber el valor cadastral . Hi ha diverses formes, com la consulta del rebut de l’Impost de Béns Immobles (IBI), trucant a l’oficina del cadastre, a la seu electrònica oa la delegació d’Urbanisme de la teva localitat.

Referència cadastral

És l’identificador oficial que qualsevol immoble ha de tenir de manera obligatòria, un codi alfanúmeric de 20 caràcters que el mateix cadastre assigna. Figura al registre cadastral i, per tant, es pot consultar a través de les mateixes vies que el valor cadastral.

Mapa cadastral i plànols

El mapa cadastral és el plànol d’un territori que ofereix informació relacionada amb els immobles, com ara la localització i els límits geogràfics. Es pot obtenir informació sobre una parcel·la, com és la seva divisió o quantes edificacions hi ha.

La seu virtual del cadastre té plànols que es poden consultar de manera lliure i sense autenticació, per navegar-hi, identificar propietats, mesurar, obtenir referències en finques de polígon, superposar la cartografia cadastral a una altra informació georeferenciada o imprimir croquis.

Altres

També és freqüent procedir a la consulta descriptiva i gràfica. Des de la seu electrònica, es proporcionarà un PDF amb les dades alfanúmeriques de limmoble, així com la cartografia cadastral de la finca. És un dels tràmits que es pot fer sense autenticació.

Així mateix, és freqüent visitar la web quan s’ha iniciat algun tràmit relacionat amb cadastre. Amb un codi de verificació es pot consultar la resposta a un requeriment rebut , expedients, confrontar documents o comprovar la vigència gràfica de certificacions cadastrals.

cadastre Martorelles

Què és la referència cadastral

La consulta de l’identificador oficial de 20 caràcters que constitueix la referència cadastral, és un dels tràmits més sol·licitats, tant a la seu electrònica com presencialment. Veiem, doncs, com es busca, o per què es fa servir.

Com cercar-la

Per conèixer la referència cadastral pots consultar el rebut de l’IBI , trucar a la seu central del cadastre, entrar a la seu electrònica o personar-te a la delegació d’Urbanisme de la teva localitat.

A la pàgina inicial de la seu online de cadastre, si és la via per la qual optes, has de clicar a l’apartat “El meu cadastre” i, dins seu, a “Immobles”. Pots cercar per NIF/NIE o per localització, així com fer una consulta massiva. Per què es fa servir

Com explica el portal de la Direcció General del Cadastre, que és diferent de la seu electrònica, la referència cadastral permet localitzar immobles a la cartografia cadastral. A l’hora de fer un negoci que afecta allò jurídic es pot saber amb exactitud de què bé es tracta , per així no confondre’s amb altres.

Parlem, per exemple, de la compravenda , és a dir, el procés que comporta un contracte que compromet les parts a intercanviar un bé per una quantia econòmica. Un altre exemple són les herències i donacions. Exemple

Per si no esteu familiaritzats amb el codi, una referència cadastral és, per exemple, 2143657 CD2143A 0000 . Suposem que un habitatge s’ha venut i ha de canviar de titular. El procediment s’iniciaria amb el registre de l’expedient, els informes i/o requeriments que fossin necessaris, l’audiència de les persones interessades (si escau), la resolució i la notificació d’aquesta.

El termini és de dos mesos a comptar de la data següent a la formalització de la venda, i es pot procedir a les gerències o unitats locals del cadastre, així com a l’ajuntament al terme municipal del qual s’ubiqui l’habitatge. Com obtenir el certificat cadastral

Les certificacions cadastrals són les que acrediten les dades físiques, jurídiques i econòmiques d’un bé immoble . Pot ser descriptives i gràfiques, de manera que a més de les dades bàsiques recolliran també la representació gràfica; o bé es pot tractar d’un certificat cadastral literal que conté dades alfanumèriques sobre la titularitat, la localització, la superfície, etc. Tenen una validesa d?un any des que s?expedeixen.

El certificat cadastral es pot obtenir a les Gerències del Cadastre, als Punts d’Informació habilitats per la Direcció General ia la seu electrònica.

Al marge de les consultes relacionades amb tributació, al cadastre també es recorre amb finalitats jurídiques o de disseny de polítiques públiques: planificació i gestió, preservació del medi ambient, etc. T’hem explicat què reclama la ciutadania amb més freqüència i com es poden fer tràmits a la seu de cadastre, sobretot en línia.

Compare Listings

Nuevas Puertas Se Abren en 2024

Brindemos por un año de nuevos comienzos y hogares que cuentan historias.

¡Desde Fincas León te deseamos un próspero Año Nuevo!