Certificat energètic: per a què serveix, tipus i com aconseguir-ho

El certificat d’ eficiència energètica, freqüentment escurçat amb les sigles CEE, és un document necessari per a la venda i el lloguer d’ habitatges. Acredita la seva capacitat de proporcionar confort als seus llogaters en relació a l’ impacte que generen, la qual cosa influirà en el medi ambient i en les despeses que demandi.

A continuació, aprofundim en què és, quan és obligatori, com es tramita o quin és el seu preu.

Què és el certificat energètic

El certificat energètic és un document de diverses pàgines, que poden anar de les 30 a les 40, on es detallen de forma rigorosa les característiques d’ un habitatge o local per conèixer la seva qualificació energètica. En les primeres pàgines s’inclouen les dades de l’immoble i del tècnic certificador, i en les següents s’aborden aspectes com l’orientació, la il·luminació o els sistemes que s’utilitzen en l’immoble per a produir energia.

El certificat energètic és obligatori des de juny de 2013, i està regulat pel Reial decret 235/2013, de 5 d’abril, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis. Es va promulgar a instàncies d’una directiva europea que feia el propi amb altres estats membre.

Lletres i significat de l’ etiqueta

L’etiqueta energètica resumeix de manera gràfica com és el consum d’energia de l’habitatge. Utilitza lletres, números i un codi de color en una disposició amb la qual estem més o menys familiaritzats, ja que és similar a la que es fa servir en els electrodomèstics.

Quant a què signifiquen les lletres, que van de la A a la G, destaquem que són el resultat de l’ aplicació de fórmules per al càlcul, i que es correspon amb un interval de valors. L’A i la B van associada al color verd i acrediten que l’habitatge és molt eficient, amb major cost d’inversió. La G identifica la menys eficient, la que ha estat construïda sense seguir exigències.

Tipus de certificat energètic

El certificat energètic com a indicador de consums i emissions abasta diferents tipus, segons allò que qualifiquin: un edifici complet, un habitatge, un local comercial o nova obra.

Quan és obligatori?

A l’hora de vendre un habitatge o posar un pis de lloguer, el certificat energètic és obligatori. Són els supòsits més habituals en què s’ ha de demanar, segons la normativa vigent.

Així, l’ etiqueta energètica s’ ha d’ incloure en els fullets publicitaris i anuncis dels portals immobiliaris. En premsa, on hi ha una major limitació d’ espai, s’ ha d’ incloure la lletra.

Cal esmentar que llogar o vendre sense tenir el certificat energètic pot comportar multes que van des dels 300 als 6000 euros segons es tracti d’infraccions lleus, greus o molt greus. Es recullen en la disposició addicional tretzena del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana.

Habitatges exempts

Del certificat energètic estaran exempts els següents casos: l’habitatge amb una superfície menor de 50 metres quadrats i/o es troba en una zona aïllada, l’edifici industrial que albergarà tallers, si es procedirà a una demolició o reforma de calat o si es tracta d’un immoble que només es lloga per un màxim de quatre mesos a l’any.

Com s’ aconsegueix el certificat d’ eficiència energètica

El certificat d’ eficiència energètica és una manera indirecta d’ instar la inversió per reduir els consums i emissions d’ un habitatge. Cal preguntar-se per la seva tramitació.

Eficiència energètica Montornes del Valles

Qui ho fa?

El registre del certificat energètic de la llar sempre el realitza un tècnic certificador. Es pot sol·licitar mitjançant una plataforma online com Certicalia, que reuneix professionals titulats per realitzar la gestió de tràmits tècnics. A més, si et poses en mans d’una immobiliària per al lloguer o la venda de l’habitatge, t’orientaran durant el procés.

A Catalunya, el tràmit d’ inscripció al registre es fa a través de l ‘ ICAEN, que revisa i elabora les etiquetes. Aquestes estan disponibles al cercador de certificats per a la seva consulta.

Què es té en compte?

Per elaborar el certificat energètic, què miren? Un dels aspectes bàsics és la localització, província i localitat, perquè això determinarà la zona climàtica. Influirà l’ any de construcció, la superfície i l’ alçada. Es consideraran també les característiques de la construcció, com materials emprats, tancaments i buits, ja que determinen la demanda de calefacció i refrigeració.

A l’ interior de l’ immoble cal identificar les estances, separant entre les que són habitables i les que no. Així mateix, es comprovaran les instal·lacions d’aigua calenta, calefacció i refrigeració.

Quant triga?

Un cop el tècnic prengui mesures i dades, haurà de fer els càlculs per elaborar el certificat energètic. Des de la sol·licitud, la visita es pot realitzar en el termini d’una setmana, i per a la realització del document es prendrà un parell de dies o tres, generalment. Així doncs, en principi, en un termini de 15 dies s’ ha de tenir una còpia del certificat energètic, ja que en ser obligatori requereix certa urgència.

En tot cas, en contactar amb el tècnic cal acordar els terminis de manera prèvia a la visita.

Quan caduca?

El període de validesa del document és de 10 anys, i és responsabilitat del propietari renovar-lo. En tot cas, si escomet reformes de calat a l’habitatge o renova les instal·lacions que es tenen en compte per al càlcul, pot sol·licitar la seva actualització.

Exemple d’ etiqueta energètica

Etiqueta Eficiència Energètica

El document recollirà, dèiem, les dades administratives, les generals, les de l’envolupant tèrmica, les ombres de l’edifici i la qualificació energètica final, en forma d’etiqueta.

En aquest apartat final, un exemple de certificat energètic de pis és el següent:

Escala de qualificació energètica: A

Consum d’energia kW/ h / m² any: 197

Emissions kg de C02 / m² any: 41.

Tot això es mostraria de manera gràfica a l’etiqueta.

Amb tot, el certificat energètic és un document obligatori que proporciona informació rellevant al llogater o comprador. La qualificació pot influir en la seva decisió.

Compare Listings

Nuevas Puertas Se Abren en 2024

Brindemos por un año de nuevos comienzos y hogares que cuentan historias.

¡Desde Fincas León te deseamos un próspero Año Nuevo!