Plusvàlua municipal: què és i quant es paga

La plusvàlua municipal és un impost de caràcter potestatiu, de manera que cada ajuntament decideix si ho imposa o no i, si s’ escau, ho regula amb les ordenances fiscals corresponents. A Catalunya, l’impost es paga als ajuntaments que en el cas de la província de Barcelona la majoria dels consistoris el deleguen a la Diputació de Barcelona. 

Per tant, cal saber què és, qui ho ha de pagar o com es calcula, entre altres aspectes que tractem a continuació.

Què és la plusvàlua municipal

 En termes econòmics, la plusvàlua és l’ increment del valor d’ un bé per causes extrínseques a ell. Així doncs, als ajuntaments rep el nom tècnic d’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, i aquest es posa de manifest al moment de qualsevol transmissió dels mateixos, o bé dels drets reals sobre el mateix.

Qui la paga?

 La plusvàlua es paga en el cas de venda d’ una propietat, com un pis, plaça de garatge, traster, casa, local comercial, etc. Ho ha de liquidar la persona, empresa o entitat que ven, atès l’ increment del valor que ha experimentat el bé mentre ha estat propietària. En cas que el venedor no sigui resident a Espanya, qui està obligat al pagament és el comprador. En cas d’herència o donació, ho ha de pagar la persona que passa a ser nova propietària i/o usufructuària.

Així ho explica l’Ajuntament de Mollet del Vallès, un dels que aplica l’impost a Catalunya. Entre les lleis que el regulen, juntament amb altres tributs municipals, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals. Cal sumar les ordenances fiscals.

Estan exempts de pagar l’ impost, entre d’ altres, els casos següents: les aportacions de béns i drets fetes pels cònjuges a la societat conjugal, les transmissions de béns entre cònjuges o a favor dels fills en casos de divorci o nul·litat, les transmissions de béns que no han incrementat el seu valor (cal presentar un escrit al costat de les escriptures), els béns declarats d’interès cultural o les transmissions realitzades en el marc de la dació en pagament.


Com es paga la plusvàlua d’un pis?

 S’ utilitza el sistema d’ autoliquidació. Al Vallès Oriental es pot tramitar a través d’ internet o a qualsevol oficina de l’ Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

El pagament es pot realitzar en qualsevol entitat bancària col·laboradora, consultant el llistat al dors de l’imprès. També es pot abonar a través d’internet, al web de l’ORGT

Es triï la via que es triï, un cop realitzat el pagament cal enviar per correu a l’ ORGT una còpia simple de l’ escriptura del bé transmès. També es pot portar presencialment a qualsevol oficina de la Diputació de Barcelona com a una oficina d’atenció ciutadana, i fins i tot enviar-se per correu postal. Ja amb l’ impost liquidat, el bé podrà inscriure’ s en el Registre de la Propietat.

plusvàlua mollet

 

¿Quan es paga?


La quota depèn del valor del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que la persona que transmet el bé n’ ha estat propietària, fins a un màxim de 20 anys.

Cal considerar també les bonificacions aplicables en el cas d ‘ herències i en el de transmissions, per a la qual cosa caldria consultar les ordenances fiscals. A més, se solen contemplar subvencions per a un determinat sector poblacional, com les persones majors de 65 anys.


Càlcul de la plusvàlua

Per calcular l’ import, es multiplica el valor del terreny pel nombre d’ anys que s’ ha tingut en propietat i pel percentatge anual que correspongui, fixat per cada entitat local. Al resultat se li aplica el tipus impositiu, i si el període és inferior a un any s’ aplica un percentatge anual en funció dels mesos complets, i exceptuant herències. En aquestes només es consideren anys complets.

A l’ Ajuntament de Mollet del Vallès, s’ estableix que el percentatge aplicable per a un període de fins a cinc anys és del 3,7%; per a un període de 10 anys és del 3,5%; si fossin 15 anys, parlem del 3,2%, i per a un període de 20 anys és del 3%. En les transmissions oneroses entre vius, quan el període és inferior a un any s’ ha de presentar l’ autoliquidació però la quota és a zero.

El més fàcil és dirigir-se a una calculadora de plusvàlua municipal . Cal introduir la província, l’ ajuntament, l’ any de l’ impost, la data d’ adquisició, la de transmissió, el valor d’ adquisició, el de transmissió i el cadastral. Amb aquestes dades, calcularà a quant ascendeix l’impost.

Un exemple: suposem que ens trobem a la ciutat de Mollet del Vallès, i que hem de prendre referència el 2020 per calcular l’impost. L’habitatge va ser adquirit el maig de 2002  i venuda el febrer de 2021 . El seu valor cadastral de sòl és de 13.789,59 €

Seguint l’exemple, vegem les dades amb detall:

      Anys transcorreguts: 18

      Percentatge anual: 3

      Tipus de gravamen: 30

      Tipus de reducció: 0

      Base imposable: 6.894,80 €

      Quantitat de reducció: 0,00

      Base imposable reduïda: 3.723,19 €

      Quantia plusvàlua: 2.233,92 €

El venedor hauria de pagar, per tant, més de 2000 euros.


Es pot desgravar en la renda?

Sí, però només es pot deduir en el mateix exercici en què es declari el guany per la venda de l’immoble.


Impost plusvàlua en herències

Les donacions i herències també comporten l’autoliquidació de l’impost, tot i que a l’hora de calcular la quota, com dèiem, hi ha diferències: mentre que en els béns transmesos d’una altra manera (com la venda) s’aplica un percentatge anual en funció dels mesos complets, en les herències només es consideren anys complets.

Amb tot, l’anomenat impost de plusvàlua és un pagament més de tots els que cal afrontar en la compravenda d’un habitatge, en una herència o en una donació. És municipal però, com que és de caràcter potestatiu, no s’ aplica en tots els casos. Convé informar-se sobre el procediment en cada cas, tot i que posar-se en mans d’una immobiliària sempre ofereix garanties. Els seus professionals informaran i assessoraran durant tot el procés.

Compare Listings

Nuevas Puertas Se Abren en 2024

Brindemos por un año de nuevos comienzos y hogares que cuentan historias.

¡Desde Fincas León te deseamos un próspero Año Nuevo!